Jesteśmy skuteczni!

ProIntegra SA jest jednym z czołowych polskich dostawców specjalistycznych usług informatycznych w obszarze infrastruktury informatycznej, aplikacji biznesowych oraz doradztwa, konsultingu i wsparcia technicznego.

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań poprawiających efektywność funkcjonowania środowiska IT i doskonalących procesy biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, głównie z obszaru paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla sektora administracji publicznej.
Zobacz więcej

Najnowsze wydarzenia:

Zapytanie ofertowe RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie i dostawa 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci wydajnych mechanizmów, generatorów aplikacji dla wielomodelowej bazy danych ‘MetaModel’ w celu opracowania niezależnej platformy MetaModel Development Platform (MDP) klasy low-code integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji biznesowych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe – 3.2.1 Badania na rynek

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych (SmartLink DC) w oparciu o wyniki zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych”, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach POIR 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, prosimy o przedstawienie oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych zawierającej bibliotekę wzorcowych modeli urządzeń sieciowych z różnorodnymi konfiguracjami oznakowanego okablowania.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wprowadzenie do oferty produktu ‘e-dym’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”, Oś priorytetowa1. Nowoczesna gospodarka Działanie1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego”, udostępniamy generyczną aplikację dostępową na urządzenia mobilne dla użytkowników końcowych rozwiązania.

plik do pobrania: https://gitlab.com/prointegra/smoke/-/blob/master/smoke-detector-app/smoke-detector.apk

 

Rozpowszechnienie wyników projektu UDA-RPSL.01.02.00-24-00F8/19-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego oprogramowania oraz udostępniamy aplikację mobliną na system operacyjny Android Smoke Detector.apk.

linki do oprogramowania i aplikacji:

https://github.com/prointegrasa/smoke

https://gitlab.com/prointegra/smoke

https://bitbucket.org/prointegrasa/smoke/src/master/

 

 

 

Zobacz więcej

Jesteśmy oficjalnym partnerem:

Microsoft Partner

Posiadamy status partnerski Microsoft Partner Network w zakresie następujących kompetencji:

•  Gold Application Integration

•  Gold Datacenter

•  Gold Application Development

•  Gold Data Analytics

•  Gold Collaboration and Content

•  Gold Communications

•  Gold Cloud Productivity

          •  Gold Messaging

          •  Gold Project and Portfolio Management

•  Gold Windows and Devices

 

Citrix Partner

Jesteśmy partnerem firmy Citrix w zakresie technologii wirtualizacji.

Partnerstwo to zapewnia szereg korzyści pozwalających na świadczenie naszym Klientom wysokiej jakości usług w zakresie technologii Citrix.
Jako partner firmy Citrix dostarczamy rozwiązania oparte na wirtualizacji środowisk serwerowych i desktop. Współpracujemy z naszymi Klientami przy planowaniu, opracowaniu architektury i wdrażaniu rozwiązań Cloud Computing z wykorzystaniem technologii wirtualizacji i produktów Citrix. Uczestnictwo w programie partnerskim zapewnia nam bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym firmy Citrix, dostęp do zasobów technicznych, specjalistyczne szkolenia oraz certyfikację naszego zespołu konsultantów.

Produkty

Zobacz więcej produktów

Oferta

Optymalizacja zarządzania środowiskiem IT

W dobie gwałtownego rozwoju informatyki i powszechnego jej zastosowania niemożliwym staje się funkcjonowanie firmy bez wykorzystywania technologii informatycznych.

Czytaj więcej

Sprawna wymiana informacji, wsparcie pracy grupowej i zdalnej

Systemy wspierające wymianę informacji stanowią obecnie ważny element funkcjonowania dużych organizacji. Rozwiązania oferowane przez naszą firmę stanowią platformę efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji i poza nią, przy wykorzystaniu wszystkich mediów telekomunikacyjnych.
Czytaj więcej

Wydajne rozwiązania wspierające organizację

Firma ProIntegra oferuje szereg rozwiązań umożliwiających Klientom usprawnienie organizacji. Efektem naszych prac są systemy informatyczne lub ich elementy, które zostały przygotowane z myślą o zoptymalizowaniu kluczowych procesów biznesowych.
Czytaj więcej

Usługi wsparcia technicznego

Ofertę doradztwa i wsparcia technicznego firmy ProIntegra stanowi szeroka gama specjalistycznych usług informatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania środowiska informatycznego.
Czytaj więcej

Wybrani klienci

Projekty dofinansowane

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka  Działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  Działanie 3.2 - Innowacje w MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia "Silesia pod błękitnym niebem"; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

ZAKOŃCZONE:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop oraz serwera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

ZAKOŃCZONE:

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Kontakt

ProIntegra SA ul. 73 Pułku Piechoty 7A 40-496 Katowice NIP 9542442443 REGON 278057728

e-mail: info@prointegra.com.pl tel. +48 32 732 17 00 fax +48 32 732 17 01


Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000351647 Kapitał zakładowy (i wpłacony): 383.100,00 zł