MetaModel w chmurze obliczeniowej

Celem nadrzędnym platformy systemu MetaModel w chmurze obliczeniowej jest świadczenie usługi dostarczania wydajnej, efektywnej, elastycznej, wielomodelowej bazy danych na potrzeby klientów.

Wielomodelowa baza danych może być użyta w dowolnych zastosowaniach, np.:
1. Multimedialne bazy danych: obrazy, muzyka, filmy
2. Geograficzne systemy informacyjne (Geographic Information Systems — GIS)
3. Systemy analizy danych (Online Analytical Processing — OLAP) wykorzystujące hurtownie danych
4. Poszukiwanie prawidłowości w danych (data mining)
5. Zastosowania naukowe i medyczne
6. Repozytoria i wyszukiwarki informacji
7. Uczenie maszynowe
Ze względu na specyficzne, innowacyjne cechy wielomodelowej bazy danych modelowanie w niej jest efektywne i zapewnia osiąganie korzyści przez klientów. Dodatkowo oferowanie usługi wielomodelowej bazy w chmurze ułatwia implementacje i wdrożenia systemów niwelując znacząco bariery wejścia i koszty.

Korzyści Platformy w Chmurze to synergia efektów wynikających z użycia wielomodelowej bazy danych ale również fakt, że usługa ta jest świadczona w architekturze chmury obliczeniowej. Pozwala to klientom osiągać realne korzyści w tym zwiększanie efektywności.

System MetaModel w chmurze obliczeniowej zapewnia świadczenie usług na poziomie nie tylko infrastruktury, przede wszystkim na poziomie platformy bazodanowej zapewniając stały dostęp do repozytorium bazy danych. Ze względu na specyficzność wielomodelowych, w tym obiektowych baz danych, zapewnia ona również pewne elementy warstwy oprogramowania (SaaS), gdyż posługuje się tym samym modelem danych co aplikacje, ale również może przejąć część funkcjonalności warstwy aplikacji, Klient w takiej architekturze zapewnia samodzielnie wyłącznie prezentację danych (warstwa view) i funkcjonalność GUI.
Warstwa GUI może być :
1. Aplikacją Web
2. Aplikacją typu Gruby Klient
3. Aplikacją na telefon czy tablet
4. Aplikacją urządzenia (Internet Rzeczy)
W wariancie 3, 4 klient może całkowicie pozbyć się infrastruktury technicznej aplikacji po swojej stronie. Jest to niewątpliwa innowacja produktowa i procesowa w zakresie tworzenia, dystrybucji i utrzymania oprogramowania. A obszary rynkowe aplikacji na telefon i Internet Rzeczy to niewątpliwie obszary o ogromnym potencjale wzrostu.

Platforma Chmury będzie się składać z:
1. Platforma oprogramowania chmury lokalnej – odpowiada za jednoczesne hostowanie wielu hermetycznych systemów zarządzania baz danych dla klientów końcowych.
2. Platforma procesowa komunikacyjno-konfiguracyjna – odpowiada za konfigurację usług chmurowych i baz danych, oraz parametryzację środowiska użytkownika
3. System monitorowania chmury – odpowiada za gromadzenie, agregację, analizę danych i parametrów technicznych świadczonych usług w celu wczesnego wykrywania awarii, anomalii i szybszego ich usuwania.
4. Platforma automatyzacji testów – będzie umożliwiać budowę i zautomatyzowane uruchamianie skryptów testowych pozwalających identyfikować błędy i potencjalne zagrożenia w działaniu systemu MetaModel.

Platforma obsługuje następujące procesy:
1. Produkcji oprogramowania – klienci platformy mogą osadzać na platformie wielomodelowej bazy danych i wykorzystywać je we własnych projektach i wdrożeniach, skupiając się na ich funkcjach a nie platformie działania.
2. Dystrybucji oprogramowania – sprzedajemy oprogramowanie bazy danych nie w formie pudełkowej czy on-site ale w konfiguracji chmury obliczeniowej. Dystrybucja jest wspomagana narzędziami do zautomatyzowanej konfiguracji środowisk na podstawie zapotrzebowani klientów, zgodnie z innowacyjnym modelem SaaS.
3. Świadczenia wsparcia dla produktu i ciągłe monitorowania jakości usług – świadczymy wsparcie dla produktu za pomocą dedykowanych komponentów komunikacyjnych i monitorujących. Dodatkowo w sposób ciągły zbieramy i analizujemy parametry jakościowe usługi za pomocą środowiska monitorowania chmury.
4. Testowania oprogramowania – podwyższamy jakość produktu i usługi poprzez ciągłe doskonalenie oraz automatyzację kontroli punktów funkcyjnych, scenariuszy, jak również analizę statyczną kodu źródłowego.

Korzyści dla klientów.
Klienci mogą instalować samodzielnie środowiska wielomodelowej bazy danych w chmurze za pomocą platformy komunikacyjno-konfiguracyjnej.
Przewagi wdrażania systemu MetaModel zawierają wszystkie korzyści i ryzyka wynikające z wdrażania systemów w chmurze w konfiguracjach: Platform As A Service oraz Software As A Service.
W wariancie PaaS klienci otrzymują wydajną, elastyczną, efektywną platformę do osadzania danych dla swoich aplikacji.
W wariancie SaaS klienci otrzymują repozytorium własnych danych bez konieczności angażowania sił i środków do instalacji, konfiguracji platformy bazodanowej.