System „e-dym” – nowa jakość w walce z zanieczyszczeniem powietrza

E-dym – Broszura

ProIntegra oferuje szerokiemu gronu odbiorców innowacyjny system „e-dym” oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia dokonanie automatycznej i bezczujnikowej analizy oraz rozpoznania, na podstawie obrazu (zdjęcia) lub streamingu wideo, konkretnych źródeł emisji szkodliwych substancji wydobywających się z kominów kotłów grzewczych, układów wydechowych pojazdów mechanicznych oraz wszelkich innych istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza. System „e-dym” to narzędzie niewymagające zastosowania żadnego dedykowanego sensora, poza zwykłym aparatem fotograficznym (najczęściej w smartfonie). Nie jest również konieczne pobranie fizycznej próbki powietrza.
Ze strony użytkowników końcowych aplikacji mobilnej „e-dym” (osób fizycznych – obywateli), nie są wymagane żadne skomplikowane działania.
Użytkownik wykonuje jedynie zdjęcie dymu wydobywającego się z komina, a system automatycznie i natychmiast identyfikuje i klasyfikuje zagrożenie podając użytkownikowi poziom szkodliwości emisji. Użytkownik ma również możliwość przesłania alertu do systemu zawierającego lokalizację, datę wykonania zdjęcia oraz zidentyfikowany stopień zagrożenia.
Do najważniejszych zalet systemu możemy zaliczyć:
• Brak konieczności zastosowania kosztownych czujników
• Precyzyjna identyfikacja źródeł smogu wraz z automatyczną klasyfikacją stopnia zagrożenia dla każdego z nich
• Wydajność działania w czasie rzeczywistym. Analiza jest prowadzona na bieżąco, a wyniki są dostępne natychmiast
• Wielki potencjał zbierania wysokiej jakości informacji:
o Utworzenie katalogu wszystkich istotnych źródeł zanieczyszczenia w danym obszarze
o Możliwość łatwej identyfikacji najgroźniejszych przypadków w celu ich indywidualnego rozpatrzenia
o Monitorowanie zmian w czasie na danym obszarze
o Porównywanie różnych lokalizacji i obszarów
o Integracja z systemami monitorowania opartymi o sieci czujników w celu uzyskania bezpośredniej korelacji pomiędzy jakością powietrza a dokładnie wskazanymi źródłami zanieczyszczeń
o Potencjalnie nieograniczona skala użycia (użytkownicy końcowi, monitorowany obszar itp.) przy bardzo niskim koszcie eksploatacji
• Przygotowane zagregowane wyniki analizy (w formie precyzyjnych wniosków dla danej lokalizacji lub obszaru) w założeniu będą dostępne dla władz, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, biznesu oraz obywateli
• Duża wartość społeczna i edukacyjna
• Z założenia wolne od opłat dla wszystkich użytkowników
• Możliwe do zastosowania wszędzie na świecie

System może być szeroko wykorzystywany przez wszelkie podmioty, szczególnie samorządowe, zainteresowane we wspieraniu i wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacji w obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia obywateli.

Na przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych producent systemu uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w konkursie „Silesia pod błękitnym niebem”.

Poszukujemy partnerów zainteresowanych we wdrożeniach:
• ze strony rządowej i samorządowej
• biznesowych
• ze strony organizacji pozarządowych
i każdych innych zainteresowanych we wspieraniu i wykorzystaniu najnowszych technologii i innowacji w obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia obywateli.