Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych SmartLink DC w oparciu o wyniki zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych.

Cel projektu: Celem projektu jest skomercjalizowanie zakończonych własnych prac B+R i rozszerzenie oferty o system automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych (SmartLink DC).

Wartość projektu: 1.753.640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 789.132,00 PLN