ProIntegra laureatem nagrody „Diamenty Forbesa 2018”

Miło nam zakomunikować, że nasza firma została wyróżniona prestiżowym tytułem „Diamentu Forbesa 2018” w kategorii przedsiębiorstw o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Lista laureatów zostanie opublikowana w specjalnym raporcie pn. 'Diamenty Forbesa’ dołączonym do numeru 02/2018, który ukaże się w 25 stycznia 2018 r. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystych regionalnych Gal Diamentów – spotkań redakcji z właścicielami i zarządami nagrodzonych firm, odbywających się od lutego do czerwca 2018 r.

Diamenty Forbesa 2018

ProIntegra w gronie uczestników Kluczowych Klastrów Krajowych – MedSilesia

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, którego członkiem jest ProIntegra S.A. dołączył do grona Kluczowych Klastrów Krajowych. KKK jest skupiskiem firm, instytucji, placówek naukowych, który ma duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Krajowe Klastry są identyfikowane i oceniane na podstawie zakresu działalności i innowacji, rozwoju, dokonanych przedsięwzięć, współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz zgromadzonego doświadczenia.

Koncepcja wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych związana jest z wdrażaniem założeń strategii Europa 2020 i postulowanej przez Komisję Europejską koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), która zakłada koncentrację wysiłków i zasobów na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych. Klastry, jako skupiska podmiotów gospodarczych o jednolitej lub/i komplementarnej specjalizacji branżowej odgrywają w tym kontekście bardzo ważną rolę. Silne klastry w regionach powinny stanowić podstawę wyłaniania specjalizacji gospodarczych, z natury rzeczy opartych o przedsiębiorstwa, sektor B+R, uczelnie, czy instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w regionie.

Nowa siedziba ProIntegra SA

Informujemy, że Spółka zmieniła swoją dotychczasową siedzibę.

Nowa siedziba jest zlokalizowana w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A w bezpośrednim sąsiedztwie nowo uruchomionego Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA.

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA

Z przyjemnością informujemy, że 2 stycznia 2016 r. Spółka uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center. Inwestycja została sfinansowana częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Zakończona inwestycja umożliwi dalszy aktywny rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki w obszarze optymalizacji kosztów eksploatacji Data Center oraz zwiększenie możliwości funkcjonalnych oprogramowania UpTime do zarządzania DC stworzonego i rozwijanego przez Spółkę.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy z naszych Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Wrzesień 2015 – Nowy Portal Produktowy UpTime Data Center

Ze względu na ogromne zainteresowanie, zarówno krajowe jak i zagraniczne, autorskim systemem UpTime DC do zarządzania infrastrukturą data center ProIntegra SA uruchomiła specjalny Portal Produktowy informujący o najnowszych zmianach i kierunkach rozwoju systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem i możliwościami systemu pod adresem:

www.uptime-dc.com

 

Czerwiec 2015 – ProIntegra SA uczestnikiem Klastra MedSilesia

W czerwcu ProIntegra SA uzyskała status Członka Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych.

Celem klastra jest podniesienie konkurencyjności zrzeszonych podmiotów, stymulowanie przepływu wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii, wyrobów medycznych i usług, generowanie nowatorskich rozwiązań, wspólnych produktów i usług. Udział w Klastrzer zapewnia skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.

Marzec 2014 – Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W marcu br. ProIntegra rozpoczęła projekt inwestycyjny pn. „ Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center” Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Grudzień 2013 – Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ProIntegra podpisała nową umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania sprzętowym i wirtualnym środowiskiem wytwarzania oprogramowania”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie grudzień 2013 – październik 2014 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Kwiecień 2013 – Nowa umowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ProIntegra podpisała kolejną umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania sprzętowym i wirtualnym środowiskiem wytwarzania oprogramowania”. Projekt zostanie zrealizowany w okresie czerwiec 2013 – luty 2014 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Luty 2013 – Innowacyjne działania Spółki docenione

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności ProIntegra S.A. na rynku krajowym i międzynarodowym w wyniku wdrożenia innowacji produktowej – systemu UpTimeDC do zarządzania infrastrukturą Datacenter” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.