Silesia pod błękitnym niebem – aktywne działanie na rzecz środowiska

Na 28 sierpnia 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach; na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Docelowym rezultatem prowadzonych badań będzie wdrożenie systemu ‚NIE-DYM!’, rozwiązania minimalizującego przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza.  Od strony technologicznej system ‚NIE-DYM!’ będzie się koncentrować na najnowocześniejszych technikach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji związanych z przetwarzaniem obrazu; image object detection oraz image segmentation. Fundamentem rozwiązania będą mechanizmy uczenia maszynowego oparte o konwolucyjne sieci neuronowe (Convolutional Neural Network (CNN) – Deep Learning). Wykorzystane zostaną najnowsze i najefektywniejsze wersje tych mechanizmów w postaci tzw. SSD (Single-Shot-Detector).

Z praktycznego punktu widzenia, wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać i zainstalować na smartfonie darmową aplikację, a następnie wykonać zdjęcie dymu wydobywającego się z komina budynku lub rury wydechowej pojazdu. Cały proces analizy zanieczyszczenia weźmie na siebie sztuczna inteligencja. Wykryje automatycznie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i dokona ich odpowiedniej klasyfikacji ze względu na poziom potencjalnego zagrożenia. Automatycznie zostaną również zarejestrowane miejsce oraz data i godzina obserwacji. Wyniki analizy, umieszczane na bieżąco w centralnej bazie danych, będą podlegać dalszemu procesowaniu, a użytkownicy zostaną poinformowani o jego postępach.

W ten sposób stworzony dostanie mechanizm, który pozwoli na szybką eliminację najbardziej niebezpiecznych źródeł zanieczyszczeń bez wykorzystywania sieci czujników, dronów czy zaangażowania specjalistycznych służb.

 

Wdrożenie kolejnej innowacji w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Na początku lipca 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych, na wdrożenie autorskiego rozwiązania ‚Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej’.
Opracowana technologia, w ramach prowadzonych we własnym zakresie prac B+R , jest uniwersalnym, transakcyjnym systemem zarządzania bazami danych, stosowanym w rozwiązaniach informatycznych, umożliwiającym spójne zarządzanie danymi w czterech równoległych, lecz ściśle powiązanych ze sobą modelach (paradygmatach): obiektowym, grafowym, tablicowym, asocjacyjnym.

 

Dofinansowanie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych

ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych.

Rezultatem prac badawczych, wykonywanych we własnym Centrum Badawczo – Rozwojowym, będzie przygotowanie prototypu systemu implementującego opracowaną technologię w dotychczas oferowanych produktach Spółki, które w wyniku wdrożenia innowacji zostaną znacząco ulepszone w zakresie zwiększenia wydajności przetwarzania danych oraz zastosowania udoskonaleń prowadzących do możliwości obsługi transakcji obejmujących 4 modele organizacji danych łącznie (obiektowy, tablicowy, grafowy, asocjacyjny).

 

ProIntegra laureatem nagrody „Diamenty Forbesa 2018”

Miło nam zakomunikować, że nasza firma została wyróżniona prestiżowym tytułem „Diamentu Forbesa 2018” w kategorii przedsiębiorstw o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Lista laureatów zostanie opublikowana w specjalnym raporcie pn. ‚Diamenty Forbesa’ dołączonym do numeru 02/2018, który ukaże się w 25 stycznia 2018 r. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystych regionalnych Gal Diamentów – spotkań redakcji z właścicielami i zarządami nagrodzonych firm, odbywających się od lutego do czerwca 2018 r.

Diamenty Forbesa 2018

ProIntegra w gronie uczestników Kluczowych Klastrów Krajowych – MedSilesia

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, którego członkiem jest ProIntegra S.A. dołączył do grona Kluczowych Klastrów Krajowych. KKK jest skupiskiem firm, instytucji, placówek naukowych, który ma duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Krajowe Klastry są identyfikowane i oceniane na podstawie zakresu działalności i innowacji, rozwoju, dokonanych przedsięwzięć, współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz zgromadzonego doświadczenia.

Koncepcja wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych związana jest z wdrażaniem założeń strategii Europa 2020 i postulowanej przez Komisję Europejską koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), która zakłada koncentrację wysiłków i zasobów na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych. Klastry, jako skupiska podmiotów gospodarczych o jednolitej lub/i komplementarnej specjalizacji branżowej odgrywają w tym kontekście bardzo ważną rolę. Silne klastry w regionach powinny stanowić podstawę wyłaniania specjalizacji gospodarczych, z natury rzeczy opartych o przedsiębiorstwa, sektor B+R, uczelnie, czy instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w regionie.

Nowa siedziba ProIntegra SA

Informujemy, że Spółka zmieniła swoją dotychczasową siedzibę.

Nowa siedziba jest zlokalizowana w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A w bezpośrednim sąsiedztwie nowo uruchomionego Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA.

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego ProIntegra SA

Z przyjemnością informujemy, że 2 stycznia 2016 r. Spółka uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center. Inwestycja została sfinansowana częściowo ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Zakończona inwestycja umożliwi dalszy aktywny rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki w obszarze optymalizacji kosztów eksploatacji Data Center oraz zwiększenie możliwości funkcjonalnych oprogramowania UpTime do zarządzania DC stworzonego i rozwijanego przez Spółkę.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy z naszych Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Wrzesień 2015 – Nowy Portal Produktowy UpTime Data Center

Ze względu na ogromne zainteresowanie, zarówno krajowe jak i zagraniczne, autorskim systemem UpTime DC do zarządzania infrastrukturą data center ProIntegra SA uruchomiła specjalny Portal Produktowy informujący o najnowszych zmianach i kierunkach rozwoju systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem i możliwościami systemu pod adresem:

www.uptime-dc.com

 

Czerwiec 2015 – ProIntegra SA uczestnikiem Klastra MedSilesia

W czerwcu ProIntegra SA uzyskała status Członka Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych.

Celem klastra jest podniesienie konkurencyjności zrzeszonych podmiotów, stymulowanie przepływu wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii, wyrobów medycznych i usług, generowanie nowatorskich rozwiązań, wspólnych produktów i usług. Udział w Klastrzer zapewnia skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.

Marzec 2014 – Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W marcu br. ProIntegra rozpoczęła projekt inwestycyjny pn. „ Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii projektowania, budowy i eksploatacji Data Center” Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.