Zapytanie o cenę z dn. 12 listopada 2020 r.

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Konkurs nr 7 (rok 2020)

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji technologicznej stanowiącej cyfrowe środowisko pracy – Office Digital Workspace”, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę nowej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej obejmującej:

1. Podsystemy usługowe:
a. technologię realizacji podsystemu poczty elektronicznej i pracy grupowej,
b. technologię realizacji podsystemu telekonferencji,
c. technologię realizacji podsystemu przechowywania i udostępniania plików,
d. technologię realizacji podsystemu aplikacji biurowych,
e. technologię realizacji podsystemu zarządzania projektami i zadaniami,
f. technologię realizacji podsystemu zarządzania szkoleniami.

2. Podsystemy infrastrukturalne:
a. technologię realizacji podsystemu centralnej autoryzacji,
b. technologię realizacji rozwiązań portalowych i komunikacji z Internetem,
c. technologię realizacji podsystemu bazodanowego do zarządzania danymi strukturalnymi i niestrukturalnymi,
d. technologię realizacji podsystemu zarządzania komponentami środowiska Office Digital Workspace.

Niniejsze Zapytanie o cenę ma na celu rozeznanie rynkowe oraz oszacowanie wartości wydatków projektowych i nie zobowiązuje firmy ProIntegra SA do żadnego określonego działania.
Będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi do 20 listopada br. na adres przetargi@prointegra.com.pl na dołączonym do zapytania Formularzu Ofertowym.

plik:  3.2.2_Zapytanie o Cenę

plik:  Załącznik nr 1_Formularz Oferty

Rozpowszechnienie wyników projektu UDA-RPSL.01.02.00-24-00F8/19-00

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ‚Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego oprogramowania oraz udostępniamy aplikację mobliną na system operacyjny Android Smoke Detector.apk.

linki do oprogramowania:

https://github.com/prointegrasa/smoke

https://gitlab.com/prointegra/smoke

https://bitbucket.org/prointegrasa/smoke/src/master/

link do aplikacji:

https://ufile.io/eoriwjfb

 

ProIntegra otrzymała nominację do tytułu Najwyższa Jakość Quality International


Najwyższa Jakość Quality International
, to największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski Program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju.  Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Nominacja do prestiżowego znaku GODŁO QI jest potwierdzeniem, iż ProIntegra SA stosuje najwyższe standardy, a także stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej. Otrzymanie znaku GODŁO QI w roku 2020 będzie potwierdzeniem dla odbiorców produktów i usług, iż są one najwyższej jakości.

Zapytanie o cenę z dn.17 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, nr naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń, stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

1.2 – Zapytanie o Cenę   1.2 – Załącznik_Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapytanie o cenę z dn. 12 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy ProIntegra S.A.”, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, nr naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie i dostawę 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
„Wydajnych mechanizmów zastosowania wielomodelowej bazy danych w celu opracowania niezależnej innowacyjnej platformy MetaModel Development Platform (MMDP) integrującej metody, technologie i narzędzia produkcji aplikacji biznesowych w dużej skali”

3.2_Zapytanie o Cenę  3.2 Załącznik – Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Silesia pod błękitnym niebem – aktywne działanie na rzecz środowiska

Na 28 sierpnia 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach; na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Docelowym rezultatem prowadzonych badań będzie wdrożenie systemu ‚NIE-DYM!’, rozwiązania minimalizującego przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza.  Od strony technologicznej system ‚NIE-DYM!’ będzie się koncentrować na najnowocześniejszych technikach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji związanych z przetwarzaniem obrazu; image object detection oraz image segmentation. Fundamentem rozwiązania będą mechanizmy uczenia maszynowego oparte o konwolucyjne sieci neuronowe (Convolutional Neural Network (CNN) – Deep Learning). Wykorzystane zostaną najnowsze i najefektywniejsze wersje tych mechanizmów w postaci tzw. SSD (Single-Shot-Detector).

Z praktycznego punktu widzenia, wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać i zainstalować na smartfonie darmową aplikację, a następnie wykonać zdjęcie dymu wydobywającego się z komina budynku lub rury wydechowej pojazdu. Cały proces analizy zanieczyszczenia weźmie na siebie sztuczna inteligencja. Wykryje automatycznie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i dokona ich odpowiedniej klasyfikacji ze względu na poziom potencjalnego zagrożenia. Automatycznie zostaną również zarejestrowane miejsce oraz data i godzina obserwacji. Wyniki analizy, umieszczane na bieżąco w centralnej bazie danych, będą podlegać dalszemu procesowaniu, a użytkownicy zostaną poinformowani o jego postępach.

W ten sposób stworzony dostanie mechanizm, który pozwoli na szybką eliminację najbardziej niebezpiecznych źródeł zanieczyszczeń bez wykorzystywania sieci czujników, dronów czy zaangażowania specjalistycznych służb.

 

Wdrożenie kolejnej innowacji w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Na początku lipca 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych, na wdrożenie autorskiego rozwiązania ‚Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej’.
Opracowana technologia, w ramach prowadzonych we własnym zakresie prac B+R , jest uniwersalnym, transakcyjnym systemem zarządzania bazami danych, stosowanym w rozwiązaniach informatycznych, umożliwiającym spójne zarządzanie danymi w czterech równoległych, lecz ściśle powiązanych ze sobą modelach (paradygmatach): obiektowym, grafowym, tablicowym, asocjacyjnym.

 

Dofinansowanie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych

ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych.

Rezultatem prac badawczych, wykonywanych we własnym Centrum Badawczo – Rozwojowym, będzie przygotowanie prototypu systemu implementującego opracowaną technologię w dotychczas oferowanych produktach Spółki, które w wyniku wdrożenia innowacji zostaną znacząco ulepszone w zakresie zwiększenia wydajności przetwarzania danych oraz zastosowania udoskonaleń prowadzących do możliwości obsługi transakcji obejmujących 4 modele organizacji danych łącznie (obiektowy, tablicowy, grafowy, asocjacyjny).

 

ProIntegra laureatem nagrody „Diamenty Forbesa 2018”

Miło nam zakomunikować, że nasza firma została wyróżniona prestiżowym tytułem „Diamentu Forbesa 2018” w kategorii przedsiębiorstw o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Lista laureatów zostanie opublikowana w specjalnym raporcie pn. ‚Diamenty Forbesa’ dołączonym do numeru 02/2018, który ukaże się w 25 stycznia 2018 r. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystych regionalnych Gal Diamentów – spotkań redakcji z właścicielami i zarządami nagrodzonych firm, odbywających się od lutego do czerwca 2018 r.

Diamenty Forbesa 2018

ProIntegra w gronie uczestników Kluczowych Klastrów Krajowych – MedSilesia

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, którego członkiem jest ProIntegra S.A. dołączył do grona Kluczowych Klastrów Krajowych. KKK jest skupiskiem firm, instytucji, placówek naukowych, który ma duże znaczenie dla gospodarki kraju i konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Krajowe Klastry są identyfikowane i oceniane na podstawie zakresu działalności i innowacji, rozwoju, dokonanych przedsięwzięć, współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz zgromadzonego doświadczenia.

Koncepcja wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych związana jest z wdrażaniem założeń strategii Europa 2020 i postulowanej przez Komisję Europejską koncepcji inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), która zakłada koncentrację wysiłków i zasobów na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych. Klastry, jako skupiska podmiotów gospodarczych o jednolitej lub/i komplementarnej specjalizacji branżowej odgrywają w tym kontekście bardzo ważną rolę. Silne klastry w regionach powinny stanowić podstawę wyłaniania specjalizacji gospodarczych, z natury rzeczy opartych o przedsiębiorstwa, sektor B+R, uczelnie, czy instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w regionie.