Zapytanie ofertowe RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie i dostawa 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci wydajnych mechanizmów, generatorów aplikacji dla wielomodelowej bazy danych ‘MetaModel’ w celu opracowania niezależnej platformy MetaModel Development Platform (MDP) klasy low-code integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji biznesowych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe – 3.2.1 Badania na rynek

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych (SmartLink DC) w oparciu o wyniki zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych”, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach POIR 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, prosimy o przedstawienie oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych zawierającej bibliotekę wzorcowych modeli urządzeń sieciowych z różnorodnymi konfiguracjami oznakowanego okablowania.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wprowadzenie do oferty produktu ‘e-dym’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”, Oś priorytetowa1. Nowoczesna gospodarka Działanie1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego”, udostępniamy generyczną aplikację dostępową na urządzenia mobilne dla użytkowników końcowych rozwiązania.

plik do pobrania: https://gitlab.com/prointegra/smoke/-/blob/master/smoke-detector-app/smoke-detector.apk

 

Rozpowszechnienie wyników projektu UDA-RPSL.01.02.00-24-00F8/19-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego oprogramowania oraz udostępniamy aplikację mobliną na system operacyjny Android Smoke Detector.apk.

linki do oprogramowania i aplikacji:

https://github.com/prointegrasa/smoke

https://gitlab.com/prointegra/smoke

https://bitbucket.org/prointegrasa/smoke/src/master/

 

 

 

ProIntegra otrzymała nominację do tytułu Najwyższa Jakość Quality International


Najwyższa Jakość Quality International
, to największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski Program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju.  Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Nominacja do prestiżowego znaku GODŁO QI jest potwierdzeniem, iż ProIntegra SA stosuje najwyższe standardy, a także stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej. Otrzymanie znaku GODŁO QI w roku 2020 będzie potwierdzeniem dla odbiorców produktów i usług, iż są one najwyższej jakości.

Zapytanie o cenę z dn.17 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, nr naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń, stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

1.2 – Zapytanie o Cenę   1.2 – Załącznik_Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Zapytanie o cenę z dn. 12 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy ProIntegra S.A.”, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, nr naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie i dostawę 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
„Wydajnych mechanizmów zastosowania wielomodelowej bazy danych w celu opracowania niezależnej innowacyjnej platformy MetaModel Development Platform (MMDP) integrującej metody, technologie i narzędzia produkcji aplikacji biznesowych w dużej skali”

3.2_Zapytanie o Cenę  3.2 Załącznik – Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Silesia pod błękitnym niebem – aktywne działanie na rzecz środowiska

Na 28 sierpnia 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach; na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Docelowym rezultatem prowadzonych badań będzie wdrożenie systemu 'NIE-DYM!’, rozwiązania minimalizującego przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza.  Od strony technologicznej system 'NIE-DYM!’ będzie się koncentrować na najnowocześniejszych technikach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji związanych z przetwarzaniem obrazu; image object detection oraz image segmentation. Fundamentem rozwiązania będą mechanizmy uczenia maszynowego oparte o konwolucyjne sieci neuronowe (Convolutional Neural Network (CNN) – Deep Learning). Wykorzystane zostaną najnowsze i najefektywniejsze wersje tych mechanizmów w postaci tzw. SSD (Single-Shot-Detector).

Z praktycznego punktu widzenia, wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać i zainstalować na smartfonie darmową aplikację, a następnie wykonać zdjęcie dymu wydobywającego się z komina budynku lub rury wydechowej pojazdu. Cały proces analizy zanieczyszczenia weźmie na siebie sztuczna inteligencja. Wykryje automatycznie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i dokona ich odpowiedniej klasyfikacji ze względu na poziom potencjalnego zagrożenia. Automatycznie zostaną również zarejestrowane miejsce oraz data i godzina obserwacji. Wyniki analizy, umieszczane na bieżąco w centralnej bazie danych, będą podlegać dalszemu procesowaniu, a użytkownicy zostaną poinformowani o jego postępach.

W ten sposób stworzony dostanie mechanizm, który pozwoli na szybką eliminację najbardziej niebezpiecznych źródeł zanieczyszczeń bez wykorzystywania sieci czujników, dronów czy zaangażowania specjalistycznych służb.

 

Wdrożenie kolejnej innowacji w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Na początku lipca 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych, na wdrożenie autorskiego rozwiązania 'Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej’.
Opracowana technologia, w ramach prowadzonych we własnym zakresie prac B+R , jest uniwersalnym, transakcyjnym systemem zarządzania bazami danych, stosowanym w rozwiązaniach informatycznych, umożliwiającym spójne zarządzanie danymi w czterech równoległych, lecz ściśle powiązanych ze sobą modelach (paradygmatach): obiektowym, grafowym, tablicowym, asocjacyjnym.

 

Dofinansowanie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych

ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych.

Rezultatem prac badawczych, wykonywanych we własnym Centrum Badawczo – Rozwojowym, będzie przygotowanie prototypu systemu implementującego opracowaną technologię w dotychczas oferowanych produktach Spółki, które w wyniku wdrożenia innowacji zostaną znacząco ulepszone w zakresie zwiększenia wydajności przetwarzania danych oraz zastosowania udoskonaleń prowadzących do możliwości obsługi transakcji obejmujących 4 modele organizacji danych łącznie (obiektowy, tablicowy, grafowy, asocjacyjny).