Rozpowszechnienie wyników projektu UDA.RPSL.01.02.00-24-0AC9/20-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego kodu oprogramowania

linki do oprogramowania:

https://github.com/prointegrasa/SIMONDC

https://gitlab.com/prointegra/simond

Platforma MMDP jako nowoczesne środowisko wytwarzania oprogramowania

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w połowie bieżące roku uruchomiliśmy nowoczesne środowisko developerskie – platformę MeteModel Development Platform – służące kompleksowemu ulepszeniu całego procesu produkcji oprogramowania w Spółce.
Wykorzystanie platformy MMDP nie tylko uporządkuje strukturę wewnętrzną wytwarzanych produktów, wyeliminuje niedogodności ich stosowania i wspierania, ale przede wszystkim w dużym stopniu wpłynie na efektywność produkcji oferowanego przez ProIntegra oprogramowania, dzięki gruntownemu zmniejszeniu poziomu technicznej komplikacji wewnętrznej tworzonych systemów.

Uruchomienie platformy MMDP znacząco skraca czas produkcji oraz zarządzania zmianą, co przekłada się na poprawę jakości tworzonego oprogramowania, obniżenie kosztów produkcji oraz skrócenie czasu dostarczenia i implementacji w pełni funkcjonalnych systemów do klienta końcowego. Zmiany w metodzie wytwarzania oprogramowania obejmą procesy: projektowania, produkcji i rozwoju dedykowanych produktów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich klientów zainteresowanych wytworzeniem i wdrożeniem dedykowanych systemów o dużej skali (Custom Enterprise Software Solutions – CESS), w celu przedstawienia możliwości produkcyjnych nowej platformy MMDP oraz omówienia oczekiwanych rezultatów funkcjonalno-biznesowych.

Zapytanie ofertowe RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (typ Projektu 2), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Rozpowszechnienie wyników projektu UDA-RPSL.01.02.00-24-00F8/19-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”; Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. 'Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego’, dokonujemy  rozpowszechnienia w całości wyników projektu w formie bezpłatnego oprogramowania oraz udostępniamy aplikację mobliną na system operacyjny Android Smoke Detector.apk.

linki do oprogramowania i aplikacji:

https://github.com/prointegrasa/smoke

https://gitlab.com/prointegra/smoke

https://bitbucket.org/prointegrasa/smoke/src/master/

 

 

 

ProIntegra otrzymała nominację do tytułu Najwyższa Jakość Quality International


Najwyższa Jakość Quality International
, to największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski Program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju.  Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Nominacja do prestiżowego znaku GODŁO QI jest potwierdzeniem, iż ProIntegra SA stosuje najwyższe standardy, a także stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej. Otrzymanie znaku GODŁO QI w roku 2020 będzie potwierdzeniem dla odbiorców produktów i usług, iż są one najwyższej jakości.

Zapytanie o cenę z dn. 12 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy ProIntegra S.A.”, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, nr naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie i dostawę 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
„Wydajnych mechanizmów zastosowania wielomodelowej bazy danych w celu opracowania niezależnej innowacyjnej platformy MetaModel Development Platform (MMDP) integrującej metody, technologie i narzędzia produkcji aplikacji biznesowych w dużej skali”

3.2_Zapytanie o Cenę  3.2 Załącznik – Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Silesia pod błękitnym niebem – aktywne działanie na rzecz środowiska

Na 28 sierpnia 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach; na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Docelowym rezultatem prowadzonych badań będzie wdrożenie systemu 'NIE-DYM!’, rozwiązania minimalizującego przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza.  Od strony technologicznej system 'NIE-DYM!’ będzie się koncentrować na najnowocześniejszych technikach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji związanych z przetwarzaniem obrazu; image object detection oraz image segmentation. Fundamentem rozwiązania będą mechanizmy uczenia maszynowego oparte o konwolucyjne sieci neuronowe (Convolutional Neural Network (CNN) – Deep Learning). Wykorzystane zostaną najnowsze i najefektywniejsze wersje tych mechanizmów w postaci tzw. SSD (Single-Shot-Detector).

Z praktycznego punktu widzenia, wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać i zainstalować na smartfonie darmową aplikację, a następnie wykonać zdjęcie dymu wydobywającego się z komina budynku lub rury wydechowej pojazdu. Cały proces analizy zanieczyszczenia weźmie na siebie sztuczna inteligencja. Wykryje automatycznie źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i dokona ich odpowiedniej klasyfikacji ze względu na poziom potencjalnego zagrożenia. Automatycznie zostaną również zarejestrowane miejsce oraz data i godzina obserwacji. Wyniki analizy, umieszczane na bieżąco w centralnej bazie danych, będą podlegać dalszemu procesowaniu, a użytkownicy zostaną poinformowani o jego postępach.

W ten sposób stworzony dostanie mechanizm, który pozwoli na szybką eliminację najbardziej niebezpiecznych źródeł zanieczyszczeń bez wykorzystywania sieci czujników, dronów czy zaangażowania specjalistycznych służb.

 

Wdrożenie kolejnej innowacji w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Na początku lipca 2019 r. ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych, na wdrożenie autorskiego rozwiązania 'Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej’.
Opracowana technologia, w ramach prowadzonych we własnym zakresie prac B+R , jest uniwersalnym, transakcyjnym systemem zarządzania bazami danych, stosowanym w rozwiązaniach informatycznych, umożliwiającym spójne zarządzanie danymi w czterech równoległych, lecz ściśle powiązanych ze sobą modelach (paradygmatach): obiektowym, grafowym, tablicowym, asocjacyjnym.

 

Dofinansowanie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych

ProIntegra podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem prototypu uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych o niejednorodnym modelu danych.

Rezultatem prac badawczych, wykonywanych we własnym Centrum Badawczo – Rozwojowym, będzie przygotowanie prototypu systemu implementującego opracowaną technologię w dotychczas oferowanych produktach Spółki, które w wyniku wdrożenia innowacji zostaną znacząco ulepszone w zakresie zwiększenia wydajności przetwarzania danych oraz zastosowania udoskonaleń prowadzących do możliwości obsługi transakcji obejmujących 4 modele organizacji danych łącznie (obiektowy, tablicowy, grafowy, asocjacyjny).

 

ProIntegra laureatem nagrody „Diamenty Forbesa 2018”

Miło nam zakomunikować, że nasza firma została wyróżniona prestiżowym tytułem „Diamentu Forbesa 2018” w kategorii przedsiębiorstw o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Lista laureatów zostanie opublikowana w specjalnym raporcie pn. 'Diamenty Forbesa’ dołączonym do numeru 02/2018, który ukaże się w 25 stycznia 2018 r. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystych regionalnych Gal Diamentów – spotkań redakcji z właścicielami i zarządami nagrodzonych firm, odbywających się od lutego do czerwca 2018 r.

Diamenty Forbesa 2018