System UpTimeDC

UpTimeDC – Broszura

Najnowszym produktem w ofercie naszej firmy jest, nowatorski w skali światowej, system UpTimeDC (UDC). System cechuje się wieloma prekursorskimi mechanizmami, niedostępnymi w innych rozwiązaniach tego typu. Zawiera rozwiązania nieznane i niestosowane dotychczas w porównaniu z dostępnymi na rynku systemami klasy Data Center Infrastructure Management (DCIM).

W systemie UDC znalazły zastosowanie odpowiednio dobrane moduły funkcjonalne oraz modele matematyczne do opisywania złożonych struktur zasobów data center oraz ich wzajemnych powiązań logicznych i fizycznych. Dzięki nim uzyskano możliwość przeprowadzania analiz biznesowych oraz prognoz za pomocą ogólnie znanych i sprawdzonych metod stosowanych w analizie matematycznej oraz statystyce. Modele wydatnie wspomagają właściwe podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie serwerownią. Umożliwiają np. katalogowanie informacji o różnym charakterze, czy przeprowadzanie optymalizacji w zakresie funkcjonowania data center, co wpływa na minimalizację utylizacji zasobów.

Elementami zasługującymi na szczególne wyróżnienie są te funkcje Systemu, które służą do typowania nieoptymalnie wykorzystywanych zasobów serwerowi w celu ich wirtualizacji i konsolidacji. Analizując sposób wykorzystania poszczególnych urządzeń data center, a w szczególności serwerów, można stwierdzić, że zastosowanie algorytmu masowo i automatycznie weryfikującego ich optymalność działania przyczynia się do znacznej redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną, co ma szczególne znaczenie w dobie silnego rozwoju centrów przetwarzania danych. Należy również podkreślić, że oszczędność energii – uzyskana poprzez wirtualizację i konsolidację w ramach data center na masową skalę – proporcjonalnie wpływa na zmniejszenie emisji wytwarzanego ciepła, a co za tym idzie umożliwi również zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną przez system chłodzenia. Biorąc pod uwagę wysokość możliwych oszczędności prądu energii elektrycznej, a także redukcję emisji do atmosfery CO2 związanej z jej produkcją, można z pewnością stwierdzić, że wykorzystane w Systemie rozwiązania w znaczącej mierze wpływają na ochronę środowiska. Nowatorski pomysł typowania zasobów przeznaczanych do wirtualizacji i konsolidacji oparty o model matematyczny i dane wejściowe pochodzące z odpowiednio dobranych źródeł informacji jest unikalną autorską koncepcją naszej firmy.

Równie unikalne rozwiązanie zostało zastosowane w zakresie prezentacji danych o zasobach i ich stanie. Umożliwia ono przełożenie bardzo złożonej struktury informacji o urządzeniach data center i ich wzajemnych powiązaniach, do postaci czytelnej i zrozumiałej dla użytkownika, czyli do specjalizowanych, wielowymiarowych wizualizacji graficznych. Tego typu podejście do problemu analizy skomplikowanych struktur logicznych i fizycznych serwerowi bezpośrednio wpływa na szybkość i trafność podejmowanych decyzji związanych z pracą personelu technicznego serwerowni. Czynnik ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji wystąpienia awarii, które wpływają w istotny sposób na ciągłość realizacji procesów biznesowych w danej organizacji. System UDC wykorzystuje wielowymiarowe wizualizacje tworzone w oparciu o wydajny silnik renderowania dające możliwość wnikliwej analizy stanu bieżącego i generowania obrazu zbliżonego do faktycznego wyglądu data center.

Innym nowatorskim elementem Systemu jest połączenie informacji pochodzących z repozytorium danych systemu z rzeczywistym widokiem fragmentu data center z perspektywy osoby zarządzającej. Rozwiązania oparte o rzeczywistość rozszerzoną z powodzeniem sprawdzają się w wielu innych dziedzinach nauki jako narzędzia poszerzające możliwości wzrokowej analizy. Można z całą pewnością stwierdzić, że zastosowanie tego typu technologii w celu szybkiego pozyskiwania danych o zasobach przyniesie wymierne korzyści danej organizacji.

Dużym problemem w centrach przetwarzania danych jest konieczność szybkiej lokalizacji posiadanych urządzeń. System UDC rozwiązuje te kwestie dzięki posiadanemu modułowi programowemu zaimplementowanemu po stronie Systemu umożliwiającemu wizualizację i oznaczenie pozycji ewidencjonowanych zasobów. Zastosowane rozwiązanie przynosi wiele korzyści w zakresie szybkiego pozyskiwania danych o zasobach, co ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia awarii.

System UDC posiada architekturę modułową, dzięki czemu możliwa jest jego rozbudowa o kolejne pakiety funkcjonalne oraz integracja m.in. z aplikacjami służącymi do monitorowania czy też z systemami zarządzania okablowaniem strukturalnym.

Obecnie oferowana wersja Systemu UpTimeDC została rozbudowana o innowacyjne w skali światowej moduły:

Poza wyżej wymienionymi, System UDC wyposażony jest jeszcze w dotychczas istniejące moduły: