System intraLEX

Praktycznie każda organizacja działająca w większej skali boryka się z problemem konieczności zapewnienia efektywnego zarządzania procesem tworzenia i udostępniania przepisów i regulacji o charakterze wewnętrznym, które określają ramy i zasady funkcjonowania organizacji. Liczba przepisów, pism, uchwał i wszelkiego rodzaju dokumentów o charakterze wewnętrznym rośnie w miarę rozwoju danej organizacji. Proces ich tworzenia, uzgadniania, zarządzania cyklem ich życia oraz regułami udostępniania dla odbiorców powinien być ustandaryzowany, aby zarówno autorzy jak i odbiorcy mieli pewność, że dokumenty te są aktualne, a proces ich dystrybucji do końcowego odbiorcy zgodny z przyjętymi regułami bezpieczeństwa dostępu do informacji.
Rozwiązaniem, które znacznie usprawnia te procesy jest autorskie rozwiązanie Prointegra SA – aplikacja intraLEX.

intraLEX nie jest klasycznym systemem obiegu dokumentów (np. obieg faktur, faksów, korespondencji przychodzącej, itp.), lecz jest aplikacją, która czuwa nad procesem tworzenia i udostępniania szeroko rozumianych przepisów wewnętrznych organizacji. Dokumenty zarządzane przez intraLEX w głównej mierze charakteryzują się następującymi cechami:

Jako, że intraLEX jest rozwiązaniem portalowym, które w przeważającej większości przypadków powinno być zintegrowane z korporacyjnym intranetem w organizacji, dlatego też z założenia intraLEX dba o dokumenty o charakterze wewnętrznym. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby przedmiotem zarządzania w intraLEX były również dokumenty, które tworzone są poza organizacją (np. ustawy, regulacje prawa polskiego, wytyczne zewnętrznych organizacji regulujące działalność wewnętrzną firmy, itp.). Elastyczna możliwości rozbudowy typów oraz metryk dokumentów, procesów opiniowania i akceptacji pozwalają na rozszerzenie zakresu obsługiwanych dokumentów praktycznie w sposób nieograniczony. intraLEX pozwoli więc na efektywną obsługę Uchwał Zarządu czy też Zarządzeń Prezesa, jak i też instrukcji użytkownika konkretnych systemów informatycznych wykorzystywanych w organizacji, czy też formularza rozliczenia delegacji. Tak więc pojęcie „dokument” wykorzystywane w opisie funkcjonalności intraLEX należy rozumieć bardzo szeroko i nie utożsamiać go tylko z konkretnym typem, np. uchwałą, aktem wykonawczym, itp.

intraLEX jest narzędziem, które jest całkowicie niezależne od jakiejkolwiek specyficznej, zewnętrznej bazy oferującej przepisy powszechnie obowiązujące.

intraLEX stanowić powinno jedno centralne repozytorium przepisów regulujących działalność organizacji, które dzięki zaimplementowanym mechanizmom akceptacji, kontroli wersji, zarządzania uprawnieniami dostępu zapewnia, że każdy odbiorca informacji ma komfort dostępu do zweryfikowanych i najbardziej aktualnych regulacji.
Aby korzystać w pełni z dobrodziejstw intraLEX wystarczy wykorzystanie tylko standardowej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej. Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest konieczne do instalacji na stacjach użytkowników, poza oczywiście narzędziami pozwalającymi na przeglądanie / edytowanie dokumentów zgromadzonych w intraLEX (MS Office, Adobe Reader, itp.) w zależności od formatu dokumentu przechowywanego w intraLEX.