Zapytanie ofertowe RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie i dostawa 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci wydajnych mechanizmów, generatorów aplikacji dla wielomodelowej bazy danych ‘MetaModel’ w celu opracowania niezależnej platformy MetaModel Development Platform (MDP) klasy low-code integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji biznesowych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE