Zapytanie ofertowe RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji (SIMON DC) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach osi priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (typ Projektu 2), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE