Zapytanie ofertowe – 3.2.1 Badania na rynek

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych (SmartLink DC) w oparciu o wyniki zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych”, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach POIR 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, prosimy o przedstawienie oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych zawierającej bibliotekę wzorcowych modeli urządzeń sieciowych z różnorodnymi konfiguracjami oznakowanego okablowania.

Zapytanie Ofertowe_24.11.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty