Zapytanie o cenę z dn.17 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu automatycznej identyfikacji urządzeń w DataCenter i rozpoznawania ich konfiguracji z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”, w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, nr naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych wzorcowych modeli urządzeń, stanowiących komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

1.2 – Zapytanie o Cenę   1.2 – Załącznik_Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE