Zapytanie o cenę z dn. 12 czerwca 2020 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w celu dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy ProIntegra S.A.”, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, nr naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie i dostawę 6 szt. wartości niematerialnych i prawnych w postaci:
„Wydajnych mechanizmów zastosowania wielomodelowej bazy danych w celu opracowania niezależnej innowacyjnej platformy MetaModel Development Platform (MMDP) integrującej metody, technologie i narzędzia produkcji aplikacji biznesowych w dużej skali”

3.2_Zapytanie o Cenę  3.2 Załącznik – Formularz Oferty

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE