Zapytanie o cenę – 3.2.1 Badania na rynek

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu automatycznej identyfikacji połączeń sieciowych (SmartLink DC) w oparciu o wyniki zakończonych własnych prac badawczo rozwojowych”, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach POIR 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, nr konkursu 4 w 2020 r., firma ProIntegra SA zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci bazy danych zawierającej bibliotekę wzorcowych modeli urządzeń sieciowych z różnorodnymi konfiguracjami oznakowanego okablowania.

plik: 3.2.1 Zapytanie o cenę z 4 lutego 2021 r.

plik: 3.2.1 Załącznik_Formularz Oferty