Standaryzacja stacji roboczych

Rozwiązania standaryzacji i zarządzania infrastrukturą stacji roboczych stanowią krok w kierunku optymalizacji kosztów utrzymania oraz w kierunku wdrożenia efektywnych mechanizmów kontroli i monitorowania środowiska stacji roboczych w organizacji.
Koncepcja standaryzacji i zarządzania stacjami roboczymi obejmuje:

Ze standaryzacją stacji roboczych wiążą się poniższe obszary tematyczne.

Inwentaryzacja środowiska stacji roboczych

Zgodnie z wymogami prawa polskiego każda firma obowiązana jest do przeprowadzania cyklicznej inwentaryzacji środków trwałych, mającej na celu ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a następnie porównanie danych rzeczywistych opartych o wyniki inwentaryzacji ze stanem wskazanym w księgach rachunkowych, rozliczenie i ujęcie ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych, a w efekcie doprowadzenie danych ksiąg rachunkowych do stanów wynikających ze spisu z natury.
Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Prointegra oferuje specjalistyczne usługi wsparcia procesu inwentaryzacji środowiska stacji roboczych oraz dodatkowe korzyści z jej wykonania.
Koncepcja ta obejmuje przeprowadzenie fizycznej inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz pracującego na nim oprogramowania, w powiązaniu z procesem znakowania (np. oklejania nalepkami inwentaryzacyjnymi z kodem kreskowym lub RFID) oraz porządkowaniem zawartości bazy systemu wpierającego pracę działu helpdesk (CMDB) oraz uzgodnieniem z istniejącymi bazami środków trwałych.

Prointegra opracowała swoją metodologię i autorską aplikację do wspierania procesu inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Właściwa integracja z pozostałymi elementami środowiska IT w przedsiębiorstwie jest warunkiem uzyskania największych korzyści z przeprowadzenie inwentaryzacji środowiska stacji roboczych. Optymalny model wdrożenia obejmuje integrację z następującymi podstawowymi systemami:

Oprócz wyżej wymienionych możliwa i wskazana jest również integracja z systemem kadrowym, platformą usług katalogowych lub innym źródłem danych dotyczących użytkowników, składników majątku oraz osób za te składniki odpowiedzialnych.

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja środowiska stacji roboczych, wspierana przez Prointegra, w dalszym etapie pozwoli na budowę zaawansowanego systemu zarządzania środowiskiem stacji roboczych w firmie Klienta.

Standaryzacja stacji roboczych

Standaryzacja stacji roboczych to odpowiedź Prointegra na rosnące dążenie organizacji w kierunku obniżenia kosztów zarządzania i eksploatacji stacji roboczych.
Cel standaryzacji stacji roboczych opiera się na stworzeniu jednolitego środowiska sieciowego wyposażonego we wszystkie usługi niezbędne do efektywnej pracy użytkowników korzystających ze stacji sieciowych oraz stanowiącego bazę dla aplikacji sieciowych.

Rozwiązania techniczne przewidują implementację mechanizmów pozwalających na optymalizację działania służb technicznych IT w zakresie zarządzania i administrowania stacjami roboczymi oraz świadczenia pomocy technicznej dla użytkowników.

Proces standaryzacji stacji roboczych dotyczy 2 podstawowych elementów: systemu operacyjnego stacji roboczej oraz pakietów aplikacji biurowych na stacjach roboczych. W ramach projektu technicznego opracowywane są standardy stacji roboczych dla określonych grup pracowników w firmie.

W zakresie usług związanych ze standaryzacją stacji roboczych znajdują się następujące elementy:

Przeprowadzenie standaryzacji stacji może zostać oparte o wykorzystanie autorskiej aplikacji Prointegra.
Jako następny etap proponujemy zaimplementowanie systemu zarządzania standardem stacji sieciowej na bazie autorskich rozwiązań Prointegra.

Zarządzanie środowiskiem stacji roboczych

Zarządzanie środowiskiem stacji roboczych spędza sen z powiek niejednemu administratorowi, głównie dlatego, że jest bardzo czasochłonne, często złożone i zawsze kosztowne.

Logicznym rozwiązaniem staje się implementacja systemu zarządzania stacjami roboczymi, opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania majątkiem IT oraz procedur zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem składającym się na stacje robocze.

W ramach zarządzania środowiskiem stacji roboczych Prointegra proponuje następujące elementy:

Zarządzanie standardem stacji roboczych

Prointegra oferuje w ramach zarządzanie standardem stacji roboczych następujące usługi:

Zarządzanie standardem stacji roboczych Prointegra realizuje ofertą autorskiej aplikacji systemu zarządzania standardem stacji roboczej. Aplikacja ta zapewnia poprzez swoją funkcjonalność możliwość kontroli i nadzorowania standardu sprzętu i oprogramowania oraz zarządzania tym standardem.

Ochrona antywirusowa stacji roboczych

W czasach, gdy wymiana informacji ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy bardzo istotne jest zabezpieczenie systemu informatycznego przed jego zainfekowaniem wirusem. W zależności od wielkości systemu i ilości wymienianych informacji opanowanie rozprzestrzeniania się wirusów oraz ich usunięcie może okazać się bardzo czasochłonne i pracochłonne, o ile wręcz niemożliwe.
Dlatego też bardzo ważnym elementem wydajnego systemu sieciowego powinien być skuteczny mechanizm ochrony antywirusowej.
System antywirusowy dla stacji roboczych nie może stanowić elementu oderwanego od koncepcji funkcjonowania i często ściśle wiąże się z zabezpieczeniem antywirusowym infrastruktury serwerów.

Kompleksowy system antywirusowy obejmuje zabezpieczenie:

System antywirusowy dla stacji roboczych stanowi element uzupełniający naszą ofertę i często jest on dodatkową opcją w realizacjach innych projektów, np. budowy kompleksowego systemu poczty elektronicznej, budowy systemu wymiany informacji z Internetem.