Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”

 

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu: „Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem prototypu innowacyjnego automatycznego bezczujnikowego analizatora zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego”

Prace badawcze będą ukierunkowane na wykorzystanie najnowszych technik uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji związanych z analizą obrazu: image object detection oraz image segmentation. Opracowany w trakcie prac badawczych prototyp będzie służyć do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania źródeł zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych źródeł niskiej emisji związanych z instalacjami grzewczymi CO/CWU zasilanymi paliwami kopalnymi oraz indywidualnych źródeł emisji spalin związanych z motoryzacją (pojedyncze pojazdy). Rozpoznawanie będzie wykonywane na bazie informacji statycznej (zdjęcie) lub dynamicznej (wideo z kamery), pochodzącej z inspekcji w bezpośrednim otoczeniu źródła emisji.

Wartość projektu: 1.724.230,24 PLN

Wartość dofinansowania środkami Unii Europejskiej: 945.870,00 PLN