Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego
Oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej”

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących opracowania uniwersalnego, transakcyjnego systemu zarządzania bazami danych, umożliwiającego spójne zarządzanie danymi w czterech równoległych, lecz ściśle powiązanych ze sobą modelach (paradygmatach): obiektowym, grafowym, tablicowym, asocjacyjnym.

Wartość projektu: 5.050.000,00 PLN

Wartość dofinansowania środkami Unii Europejskiej: 1.999.800,00 PLN