Kwiecień 2010 – ProIntegra Spółką Akcyjną

Informujemy, że 22 kwietnia 2010 uległa zmianie forma prawna ProIntegra. W wyniku przeprowadzonego procesu przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcona została w spółkę akcyjną. Spółka będzie posługiwała się nazwą ProIntegra Spółka Akcyjna lub ProIntegra SA. ProIntegra SA jest bezpośrednim następcą prawnym ProIntegra sp. z o.o. i przejmuje z mocy prawa wszystkie jej zobowiązania. Wszystkie zawarte przez ProIntegra sp. z o.o. umowy zachowują ważność i nie wymagają zmian ani aneksów.